Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego – to przystosowanie go do wymogów prawa budowlanego, związanego z lokalizacją działki wybranej pod budowę domu oraz do indywidualnych potrzeb inwestora. 

Adaptacja projektu gotowego jest konieczna aby uzyskać pozwolenie na budowę.  

Proces adaptacji projektu gotowego składa się z dwóch części:

 1. Część obowiązkowa:
  • Opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej
  • Projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu
  • Dokonać niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji
  • Każdorazowo sprawdzić lub przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych.
  • Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów umów i projektów.
  • Podpisać projekt jako autor adaptacji z podaniem numeru i rodzaju posiadanych, niezbędnych do tego uprawnień
 2. Część dodatkowa:
  • dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb inwestora, takich jak: zmiany wielkości, rozmieszczenia i technologii ścian, fundamentów, stropów, dachu, okien i drzwi, sposobu ogrzewania, odprowadzania ścieków itp.

Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt. Jednocześnie projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego. Adaptacja projektu gotowego jest konieczna i nie przedstawia się w urzędzie samej książki, czy książek bez odpowiednich pieczątek itp.

Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić niniejszą dokumentację o projekt zagospodarowania działki budowlanej (nazywany Projektem Zagospodarowania Terenu, w skrócie PZT) oraz dokonać jego adaptacji do odpowiednich stref, właściwych dla lokalizacji projektu.

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Dodaj komentarz